De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 56 september 2021

Vorige  Volgende
Excursie Rondje Nieuwe Meer Zondag 19 september

oostzijde
De oostzijde van De Nieuwe Meer met zicht op de massieve bebouwing van de Zuid-as.

Het rondje Nieuwe Meer is via veerpont Ome Piet zo'n 12 kilometer. Op de rand van zomer en herfst bekijken we de Oeverlanden eens vanaf de andere kant en de stad vanuit de verte.
Vertrek om 11.00uur vanaf het depot lopen we langs het water naar het westen. Langs de Oude Haagseweg steken we de Ringvaart over en gaan links af over het Koekoekslaantje, de voormalige oever van het Haarlemmermeer tot 1852, naar de veerpont Ome Piet. In het Amsterdamse Bos volgen we de Koenenkade tot aan de museum spoorlijn en buigen af nara het noorden. Bij de brug over de IJssloot hebben we weer uitzicht over het Nieuwe Meer. Via de Schinkelsluis komen we op het Jaagpad en gaan weer richting van het depot. Desgewenst kunnen de deelnemers op voor hen geschikte punten de excursie verlaten.

Onder leiding van Nico Jansen

nachtvlinders


De Bank van Bas van Wijk

bas van wijk
De bank van Bas van Wijk

Op de pier is begin augustus een bank geplaatst als eerbetoon aan de vorig jaar vermoordde Bas van Wijk. Aan het initiatief van de heer Banshi van restaurant Aquarius hebben we graag medewerking verleend om de herinnering aan deze tragedie een blijvende plek in de Oeverlanden te geven. Een plek van herinnering met een mooi uitzicht op het water.


Vernieuwing NME-centrum De Waterkant

Begin dit jaar zijn we begonnen met het schilderen van alle kozijnen. Dit valt onder de noemer van achterstallig onderhoud. Het gebouw is in 2006 opgeleverd en is betaald door de provincie Noord Holland, ten behoeve van natuur- en milieueducatie en beheerwerk in de Oeverlanden. Door een onduidelijke eigendom zijn nooit de verantwoordelijkheden ten aanzien van het onderhoud helder geworden. Om de impasse te doorbreken is de vereniging nu actief om verbeteringen door te voeren ten behoeve van het aanzien van het depot.
Er is een fraaie lange bank geplaatst met de naam van de vereniging en afgelopen week is het bordes aangepakt, waarbij het kunstgras en het onderliggende beton is verwijderd en vervangen door klinkers. Een hele klus, maar met een goed resultaat. Komt dat zien!

depot

  • Tom Koudstaal aan de slag met de drilboor
  • Kalfje geboren in augustus
  • De Teunisbloem is nu bijna uitgebloeid aan het einde van de zomer
  • Zwavelzwam op een Steeneik in het Siegerpark
  • Het sanitair bij het tweede strandje moest het weer eens ontgelden en ging gedeeltelijk in vlammen op
  • De Herfststijlloos bloeit op het depot. Boodschapper van de herfst die nu aanstaande is
Nieuwe website

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de website wordt vernieuwd. Onze website was duidelijk aan modernisering toe. Het leek ons verstandig om die pas na de vakantie online te zetten. Dat gaat nu de komende week gebeuren. Als u daarna fouten ziet of suggesties heeft voor verdere veranderingen, laat het dan ons weten door een mail te sturen aan onze webmaster. We zullen de suggesties eerst verzamelen en daarna de website verder bijwerken.

Hoger beroep Raad van State en ons Wob-verzoek

De Raad van State heeft de datum voor de zitting van ons hoger beroep tegen het verlenen van het verlenen van kapvergunningen Jaagpad en Oude Haagseweg bepaald: 24 september. We hebben een reactie ingediend op het verweerschrift van het College van Amsterdam, opgesteld door de landsadvocaat Pels Rijcken. We konden gebruik maken van aanvullende informatie die we van het projectbureau Zuidasdok hadden ontvangen naar aanleiding van ons aanvullend Wob-verzoek. Nog steeds werd de meeste tekst weggelakt. Ook van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hadden we informatie opgevraagd, maar die hebben we niet ontvangen. Argument: we zijn op vakantie... We hebben in onze aanvullende reactie betoogd dat daarmee de overheid het verdrag van Aarhus uit 1998 negeert waarin wordt vastgelegd dat de overheid adequaat informatie moet verstrekken in milieuzaken (Dank voor de tip hiervoor van een van onze leden!). Onze reactie is in te zien op onze nieuwe website die binnen een week online zal zijn:
Reactie Bestuur VDOB.

zwart gelakt
volledig gelakte pagina

Jaagpadsloot

Het moest een keer gebeuren. De Jaagpadsloot verlandde dermate dat uitbaggeren niet kon uitblijven. Aan de ene kant is dat erg jammer, de sloot was zeer schilderachtig geworden. Maar door baggeren kunnen weer andere planten gelegenheid krijgen te groeien, waardoor de soortenrijkdom zal toenemen. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over de wijze waarop het baggerwerk zal worden uitgevoerd. Zo zullen de overhangende bomen na het baggeren weer worden teruggeplaatst. De beheerploeg zal nauwlettend nagaan of de aannemer die het baggerwerk uitvoert, zich zal houden aan de gemaakte afspraken. Het Jaagpad is tijdens het baggeren voor zowel voetgangers als fietsers afgesloten. Rijplaten moeten voorkomen dat er veel schade aan de fiets- en voetpad ontstaat. Voetgangers kunnen nu het voetpad nemen door het Jaagpadbos; fietsers zullen de Riekerweg moeten nemen.

jaagpad
rijplaten op het Jaagpad

Algemene Ledenvergadering

Het kan nu toch! Op 2 oktober om 14:00 wordt de uitgestelde Algemene Ledevergadering (ALV) gehouden. We houden de bijeenkomst wel bij tuinpark 'Ons Buiten', Riekerweg 15. Die hebben een grotere zaal, zodat we toch voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Na het bestuurlijk gedeelte zal Erik Swierstra een lezing, verluchtigd met foto's, houden met de titel: "De Riekerpolder en de annexatie van de gemeente Sloten in 1921". Alle leden krijgen een brief met gegevens over de ALV. Niet-leden zijn welkom bij de lezing die omstreeks 15:30 zal beginnen.
Alhoewel het niet meer verplicht is willen we toch graag weten of u de vergadering en/of de lezing wilt bijwonen.
U kunt zich opgeven via info@oeverlanden.nl of als u niet de beschikking heeft over e-mail bellen naar Liesbeth Stricker, tel: 020-6154557.

De Toekomstbrigade

Onder de naam De Toekomstbrigade zijn gebruikers en bewoners van de Oeverlanden enkele weken terug uitgenodigd om mee te denken over knelpunten die zich kunnen voordoen bij de uitwerking van de plannen beschreven in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden. Of zoals de organisatie het schreef: 'de Toekomstbrigade is een fijne en snelle manier om met een groep betrokken partijen te komen tot een gedeelde droom, de belangrijkste obstakels en vooral veel......heel veel mooie ideeën!'
Na inventarisatie van de obstakels werd daaruit een drietal onderwerpen gekozen waarover de gebruikers verdeeld over drie groepen hun oplossingsvoorstellen naar voren konden brengen. Het drietal onderwerpen waarvoor werd gekozen waren: De stedelijke druk neem toe en staat op gespannen voet met rust en luwte van De Oeverlanden; De routes vanuit de stad werken niet uitnodigend en maken dat De Oeverlanden onvoldoende worden gevonden door bewoners en als laatste onderwerp Onverantwoordelijke (nieuwe) gebruikers van de Oeverlanden hebben een negatief effect op het gebied. Uit de uiteindelijke negen oplossingsrichtingen werden daarna de drie meest aansprekende oplossingen als winnaars gekozen. Het vraagt teveel papier om de resultaten hier te publiceren. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.