De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 38 oktober 2019

Vorige  Volgende
Betje Polak

Deze maand is het 90 jaar geleden dat Betje Polak promoveerde op haar proefschrift over de botanische samenstelling van het Hollandsche veen. Zij behoorde tot de eerste vrouwen die in Nederland promoveerden, de wetenschap was toen nog een mannenbolwerk.
Ze heeft haar onderzoek voor het grootste gedeelte in de Riekerpolder verricht. Zij beschrijft het onderzoeksterrein aldus: "Wanneer men van Amsterdam komt, ligt de Riekerpolder links van den Sloterstraatweg, waardoor hij aan deze zijde begrensd wordt. De polder wordt aan de overzijde omsloten door Schinkel, Nieuwe Meer en de Ringvaart van den Haarlemmermeer polder."

Betje Polak

Systematisch nam ze monsters achter de nu veelal verdwenen boerderijen, tussen de Sloterweg en het Nieuwe Meer, toen de Riekerpolder nog een bijna onaangetast geheel vormde zonder doorsnijding van autowegen of spoorlijnen. In haar latere carriere heeft ze ook veel onderzoek aan veen verricht in tropisch gebied, vooral in toenmalig Nederlands Indië.
De oorlogsjaren heeft ze daar doorgebracht, veel van haar familie in Nederland is door de bezetter vermoord.
Om de gedachte aan deze natuuronderzoeker in de Riekerpolder levend te houden staat er sinds enkele jaren een bankje aan het fietspad.

Zorgboerderij De Boterbloem en de Lutkemeerpolder
Lutjemeerpolder
Demonstratie 12 oktober in de Lutkemeerpolder

Zaterdag 12 oktober werd er demonstratief Knoflook geplant om het werkterrein in de Lutkemeerpolder. Enkele sloten zijn gedempt met zand en de boerderij is afgesneden van de akkers door een nieuw gegraven sloot. Daarover werd een brug gelegd en in ruime getale aanwezige demonstranten stelden planten tegenover speculanten. Afgelopen week heeft de rechter bepaald dat verdere werkzaamheden moeten wachten op de uitspraak over de rechtmatigheid van de overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar.
Het blijft dus spannend wat de uitkomst zal zijn.

Meer informatie: www.behoudlutkemeer.nl
of e-mail naar info@behoudlutkemeer.nl.

Landarbeidershuisjes Sloterweg 711-715

Twee weken geleden heeft er overleg plaats gevonden op het kantoor van de Bond Heemschut, in het Korenmetershuis aan de Nieuwe Zijds Kolk met ambtenaren van diverse geledingen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van Oeverlanden en Riekerpolder en Stadsherstel. Het lijkt erop dat de belevingswaarde van dit authentieke stukje Sloterweg nu hoger wordt aangeslagen, mede met het oog op het toekomstige Schinkelkwartier waar op termijn van een tiental jaren zo'n tienduizend huizen moeten worden gebouwd en dus ruim 20.000 mensen extra hier komen te wonen. De Sloterweg wordt wellicht hersteld bij realisatie van het Schinkelkwartier en de bewoners wordt hiermee een leuke uitloop richting het dorp Sloten geboden.
Wij zien de landarbeidershuisjes als een monument van herinnering aan het agrarisch verleden van Sloten en twee personen die hierin in het bijzonder een rol speelden, Jan Rijnierse van Zomerlust, veehouder en wethouder van de gemeente Sloten en Wilhelm Sieger van Riekerstaete, directeur van de Amsterdamse Chinine Fabriek (ACF). Hopelijk kan herstel van de huisjes en het grote erf bewerkstelligd worden op een wijze dat goedkope huisvesting voor starters uit de omgeving gerealiseerd wordt.
De betrokken ambtenaren en Stadsherstel zijn enthousiast en zien mogelijkheden. Nu moet het bestuur van stadsdeel en gemeente nog worden overtuigd. We hopen op korte termijn met hen ter plekke te gaan kijken.

Landhuisje

Natuurwerkdag zaterdag 2 november van 11.00uur tot 16.00uur.

Het is inmiddels een traditie om de eerste zaterdag van november in het kader van de landelijk georganiseerde natuurwerkdag ook in de Oeverlanden de handen uit de mouwen te steken en iedereen die dat leuk vind, de gelegenheid te bieden om aan praktisch beheerwerk deel te nemen.
Beheer is een noodzakelijk kwaad om aan de rand van de hoofdstad van Nederland natuur in stand te houden. Door de grote toevloed van stikstofverbindingen als NOx en NH3, ten gevolge van verkeer en landbouw, zou het terrein in enkele decennia geheel dichtgroeien met betrekkelijk soortenarm bos. Door beheer in de vorm van maaien en hooien en afvoeren wordt boomopslag tegengegaan, vermesting bestreden en kan vele soorten planten en dieren blijvend een passend biotoop geboden worden, dat voor de bezoekers aantrekkelijk is om te zien en te beleven.

Voor thee en koffie, soep en brood wordt gezorgd tijdens de lunch op het depot. Opgeven is gewenst op: www.natuurwerkdag.nl

Werkdag
Deze familie werk het hele jaar rond aan het beheer van de Oeverlanden

Help het maaibeheer van de gemeente te verbeteren!

Wordt in de Oeverlanden met grote zorgvuldigheid beheer gevoerd door middel van maaien en afharken en afvoeren, de gemeente voert helaas nog vaak beheer door de klepelmaaier in te zetten. Dat is goedkoop en snel uit te voeren, want de verhakselde plantendelen blijven gewoon liggen. Dat leidt tot verruiging langs paden en waterkanten, en ook het water wordt ongewenst verrijkt met voedingsstoffen wat leidt tot algenbloei. Veel bewoners is het een doorn in het oog en eist bloeiende bermen voor beleving en biotoop voor insecten en dieren.
Om deze eis te ondersteunen kunt u mail sturen via de website amsterdam.nl
Klik linksonder op: Bestuur en Organisatie en klik dan op:
College en dan op Laurens Ivens en tenslotte op:
Contact met de wethouder en vul uw verhaal in met pleidooi voor natuurvriendelijke berm en oevers.

Hopelijk kunnen we verbetering bewerkstelligen.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.