VDOB-logo

Archief nieuwsbrieven

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer zes keer per jaar.

Wanneer u ook de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een e-mail versturen: Meld u direct aan

Het laatste exemplaar staat hieronder. Voor het archief gaat u naar:

Archief nieuwsbrieven.

De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 58 november 2021

Zaterdag 6 november Natuurwerkdag

In onze stedelijke omgeving moet natuur beheerd worden. Door de afwezigheid van grote aaneengesloten natuurlijke arealen met een balans tussen groei en afbraak, moet ingrijpen met beheer zorgen voor een aantrekkelijk beeld van afwisseling van bos en open veld. De soortenrijkdom in ons kleine gebied kan in stand gehouden worden door gericht beheer, waarbij vegetatie wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Hiervoor compenseren we voor de grote depositie vanuit de lucht van stikstof en ammoniak. Dat zijn meststoffen voor planten en bevorderen bijvoorbeeld de groei van bramen. Jaarlijks maaien en afvoeren biedt veel andere planten groeiplaats. Deze dag kunt u een bijdrage leveren in dit beheer, door de handen uit de mouwen te steken en de spieren te laten werken. Voor soep en brood, thee en koffie wordt gezorgd tijdens de lunch op het depot.

Opgeven is gewenst: www.natuurwerkdag.nl

Met Carla Peperkamp en Wichert Stemerdink

Natuurwerkdag


Evaluatie Blauwalg in Het Nieuwe Meer, seizoen 2021

blauwalg

Na de blauwalgoverlast van afgelopen zomer heeft Rijnland laten onderzoeken waardoor deze ontstond. Uit de eerste resultaten blijkt dat de blauwalgen met name in de zone langs de oevers ontstaan. Door de windwerking zijn deze langs de noordelijke oever getransporteerd en zorgde voor drijflagen bij met name het Onklaar Anker en de woonboothavens aan (noord)oostzijde van de Nieuwe Meer.

Verder van de kant was er nauwelijks blauwalg aanwezig. De meetresultaten weken hier niet af van voorgaande jaren. Hier was de menging van het water voldoende om groei van blauwalg te voorkomen. De diepteligging van de beluchters (15m onder het wateroppervlak) was hier dus voldoende voor een goede menging. Helaas was de reikwijdte van de beluchters onvoldoende om ook de oeverzone volledig mee te mengen.

Als meest aannemelijke oorzaak komt naar voren dat gedurende de zomer de installatie niet optimaal heeft gewerkt. Zoals eerder gemeld hebben we problemen gehad met de afstemming tussen de bestaande compressoren en de nieuwe leidingen/beluchters in het water en door lekkages in het systeem. Niet alle beluchters werkten of werkten minder goed, waardoor het mengpatroon veel minder krachtig was. De verwachting is dat we met een grotere compressor-capaciteit (grote dan afgelopen zomer incl. ingezette extra capaciteit) ook de oeverzone voldoende kunnen mengen. De komende winterperiode gaan we dit testen. Met deze aanpassing rekenen wij op een blauwalg-vrij zwemseizoen 2022.

Rijnland, gemeente en Vattenfall hebben bijgevoegde persbericht (zie hieronder) verstuurd en de gemaakte filmpjes zijn online gezet en verspreid via de social media. Via https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/de-nieuwe-meer/ zijn deze te bekijken. Achtergrond en werking van het systeem worden hierin kort toegelicht.

Naschrift Vereniging "De Oeverlanden Blijven!"

Alle goede bedoelingen van Rijnland ten spijt om de symptomen van een ongezonde toestand van De Nieuwe Meer te bestrijden, moet ingezet worden op de aanpak van de onderliggende problemen. De steile onderwater taluds en de met puin versterkte oevers maken zones met waterplanten onmogelijk. Over grote lengte moet voorzien worden in natuurvriendelijke oevers waar riet, biezen en lisdodde kunnen groeien. Dat gele plomp luw water biedt en vissen en watervlooien een biotoop vinden. Dan kan op termijn gezond water verkregen worden met normale gehaltes aan fosfaat en stikstof en kan de beluchtingsinstallatie komen te vervallen, wat veel geld en CO2 uitstoot scheelt!

nieuwe meer
Laatbloeiers in de herfst

Ook al is het seizoen ver gevorderd, toch valt hier en daar nog bloei waar te nemen. Deze teunisbloem groeit en bloeit in het talud aan de zuidzijde van de A4 aan de Anderlechtlaan. Veel normaler in deze tijd zijn de paddestoelen die overal de kop opsteken na wat regen. Nieuw voor de Oeverlanden is de groene knolamaniet die onder een eik staat langs het fietspad langs de Oude Haagseweg. Niet aankomen, dit is een van de meest giftige padestoelen die we kennen.

laatbloeiers
Ontwikkelstrategie 2040

Afgelopen dinsdag 26 oktober is het aangepaste concept ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2040 behandeld door het college van B en W, tezamen met twee nota's van beantwoording, en deze vastgesteld. De documenten zullen in de loop van deze week gepubliceerd worden op de website van de gemeente: www.amsterdam.nl/projecten/oeverlanden-ontwikkeling-natuur/. Zodra die er zijn zullen ze ook op onze website worden geplaatst: www.oeverlanden.nl/plannen/Ontwikkelstrategie_De_Oeverlanden_2040. Op 24 november worden de stukken behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening die vervolgens een advies opstelt aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsbehandeling zal dan op 1 december plaatsvinden.

De kerngroep, waarvan ook de VDOB! deel van uitmaakt, heeft spreektijd aangevraagd.

Kalender 2022 - Oproep voor foto's

Dankzij een ruime steun van de leden, hebben we dit jaar een mooie kalender kunnen uitgeven. Ook in 2022 willen we een kalender uitgeven en zullen, net als afgelopen jaar, daarvoor een vrijwillige bijdrage vragen. Het zou mooi zijn als ook foto's van u daarvoor gebruikt kunnen worden. We roepen u op om mooie foto's van De Oeverlanden te maken naar ons toe te sturen. Graag ook opgeven in welke maand de foto is gemaakt. Uit de mooiste maken we dan een keuze voor publicatie in de Kalender 2022. En natuurlijk ontvangt u een presentje als uw foto wordt geplaatst in de kalender. Voor opsturen en nadere informatie: Nico Jansen.

kalender
We zoeken een Facebook en instagram redacteur
facebook

Onze Facebook pagina wordt momenteel niet goed bijgehouden en een Instagram account hebben we nog niet. We willen deze sociale media veel actiever inzetten bij onze communicatie over De Oeverlanden. We zoeken daarvoor een redacteur die zorgt dat deze media regelmatig wordt voorzien van informatie en mooie foto's.

Voor informatie en overleg: Tom Koudstaal, Tom Koudstaal of 06 52720116.

Het bestuur zoekt versterking met een PR-medewerker

De vereniging zoekt een PR-medewerker ter versterking van het bestuur. Als PR-medewerker geef je voorlichting en verschaf je intern en extern informatie over onze vereniging. Je houdt je onder andere bezig met het schrijven van brochures, persberichten en artikelen voor bladen en websites, houdt de facebook pagina bij en geeft samen met de andere leden van het bestuur vorm aan de PR-strategie. Ook heb je een taak bij het ontvangen van gasten tijdens natuurexcursies en evenementen in het NME-centrum De Waterkant, en bij het werven van leden.
Iets voor jou? De PR-medewerker is ondernemend, heeft een goed communicatief inzicht en affectie met sociale media en internet.

Voor informatie en aanmelden: Liesbeth Stricker of 020-6154557.

folderbakje


Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht