VDOB-logo

Actueel Nieuws

Ecokathedralen

21-11-2021 - Lezing Stichting Tijd over Ecokathedralen

Ecokathedralen zijn plekken waar generatieve processen aan de gang zijn. Om dit langdurige proces, dat tientallen generaties duurt, doorgang te laten gaan heeft Le Roy in 2001 samen met zijn vrouw Inge Le Roy de Stichting TIJD opgericht. Deze stichting is opgericht om er voor te zorgen dat de huidige ecokathedralen zich blijven ontwikkelen en om nieuwe ecokathedrale processen te starten in andere steden. Daarnaast is het een kenniscentrum voor het onderzoek naar het toepassen van lange termijndenken (ook wel kathedraaldenken genoemd) op velerlei gebied zoals politiek, gezondheid, duurzaamheid, psychologie en kunst.

Spreker is bouwmeester Peter Wouda die heeft heeft samengewerkt met de bedenker van ecokathedralen, de ecotect Louis Le Roy (Amsterdam 1924 – Oranjewoud 2012) in zijn ecokathedraal in Mildam, en is later door Le Roy tot bouwmeester benoemd in de Le Roy tuin in Heerenveen, die ook als ecokathedraal in ontwikkeling is.

Datum: Zondag 21 november van 14.30 - 16:00

Huis te vraag, Rijnsburgstraat 51 te Amsterdam.

www.stichtingtijd.nl / www.ecokathedraal.nl en www.leroytuin.nl

Nadere info: www.huistevraag.nl/events/lezing-stichting-tijd.

06-11-2021 - landelijke Natuurwerkdag 2021

Zaterdag, 6 november werd weer de landelijke Natuurwerkdag, een initiatief van de gezamenlijke provinciale landschapsorganisaties, gehouden. We konden in de Oeverlanden 20 deelnemers verwelkomen, meer dan we hadden verwacht. Een groot succes! Er werd gewerkt aan het hooien, aan het vrijmaken van de begroeiing voor een natuurbelevingspadpad en aan het verwijderen van een omgevallen boom in het Jaagpadbos. Het was helaas een wat grijze dag, maar het bleef wel droog, zodat buiten de lunch, bestaande uit soep en broodjes, kon worden genuttigd.
Bijgaande foto's geven een goed beeld van het harde werken!
Klik hier voor een fotocollage.

Natuurwerkdag
blauwalg

02-11-2021 - Overlast van blauwalg

Na de blauwalgoverlast van afgelopen zomer heeft Rijnland laten onderzoeken waardoor deze ontstond. Uit de eerste resultaten blijkt dat de blauwalgen met name in de zone langs de oevers ontstaan. Door de windwerking zijn deze langs de noordelijke oever getransporteerd en zorgde voor drijflagen bij met name het Onklaar Anker en de woonboothavens aan (noord)oostzijde van de Nieuwe Meer.

Verder van de kant was er nauwelijks blauwalg aanwezig. De meetresultaten weken hier niet af van voorgaande jaren. Hier was de menging van het water voldoende om groei van blauwalg te voorkomen. De diepteligging van de beluchters (15m onder het wateroppervlak) was hier dus voldoende voor een goede menging. Helaas was de reikwijdte van de beluchters onvoldoende om ook de oeverzone volledig mee te mengen.

Als meest aannemelijke oorzaak komt naar voren dat gedurende de zomer de installatie niet optimaal heeft gewerkt. Zoals eerder gemeld hebben we problemen gehad met de afstemming tussen de bestaande compressoren en de nieuwe leidingen/beluchters in het water en door lekkages in het systeem. Niet alle beluchters werkten of werkten minder goed, waardoor het mengpatroon veel minder krachtig was. De verwachting is dat we met een grotere compressor-capaciteit (grote dan afgelopen zomer incl. ingezette extra capaciteit) ook de oeverzone voldoende kunnen mengen. De komende winterperiode gaan we dit testen. Met deze aanpassing rekenen wij op een blauwalg-vrij zwemseizoen 2022.

Rijnland, gemeente en Vattenfall hebben bijgevoegde persbericht (zie hieronder) verstuurd en de gemaakte filmpjes zijn online gezet en verspreid via de social media. Via https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/de-nieuwe-meer/zijn deze te bekijken. Achtergrond en werking van het systeem worden hierin kort toegelicht.

lezing verzilting

24-10-2021 - Lezing Verzilting: kans of bedreiging?

Op zondag 24 oktober houdt Henk Nijenhuis een lezing over de verzilting in Haarlemmermeer. Het water in de sloten van Haarlemmermeer wordt steeds zouter. Waar komt dat vandaan? Wat kun je er tegen doen? Of misschien wel: hoe leer je er mee omgaan? En misschien wel van te profiteren?

Henk Nijenhuis is de voormalig polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer. Met zijn verhaal wil Henk Nijenhuis laten zien hoe wij ons in Haarlemmermeer moeten voorbereiden op een andere toekomst.

De lezing begint om 14.30 uur in bezoekerscentrum De Kijkdoos in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. De toegang is gratis. Aanmelden voor de lezing is verplicht in verband met de Coronaregels.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 oktober 2021 via mail secretaris@deheimanshof.nl of bij Betty Keizer, app/telefoon 06 44050397.

veldhommel

12-10-2021 - Webinar Bijen in 38 Amsterdamse groengebieden

Op 12 oktober om 19.30 uur organiseert GroeneBuurten een online lezing over wilde bijen in Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden.

Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten vertelt over het onderzoek dat hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft gedaan naar de bijenfauna in 38 Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Ook de Oeverlanden waren onderdeel van dit onderzoek. Wat hebben zij daar aangetroffen? Wat zijn belangrijke plekjes voor bijen in de stad en wat kunnen Amsterdammers nog meer doen?

De lezing is terug te zien op: www.youtube.com/watch?v=KJSI4opU_ug.

Meer informatie: webinar-bijen-in-38-amsterdamse-groengebieden

16-09-2021 - De Toekomstbrigade

Onder de naam De Toekomstbrigade zijn gebruikers en bewoners van de Oeverlanden enkele weken terug uitgenodigd om mee te denken over knelpunten die zich kunnen voordoen bij de uitwerking van de plannen beschreven in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden. Of zoals de organisatie het schreef: 'de Toekomstbrigade is een fijne en snelle manier om met een groep betrokken partijen te komen tot een gedeelde droom, de belangrijkste obstakels en vooral veel......heel veel mooie ideeën!'

Na inventarisatie van de obstakels werd daaruit een drietal onderwerpen gekozen waarover de gebruikers verdeeld over drie groepen hun oplossingsvoorstellen naar voren konden brengen. Het drietal onderwerpen waarvoor werd gekozen waren: De stedelijke druk neem toe en staat op gespannen voet met rust en luwte van De Oeverlanden; De routes vanuit de stad werken niet uitnodigend en maken dat De Oeverlanden onvoldoende worden gevonden door bewoners en als laatste onderwerp Onverantwoordelijke (nieuwe) gebruikers van de Oeverlanden hebben een negatief effect op het gebied. Uit de uiteindelijke negen oplossingsrichtingen werden daarna de drie meest aansprekende oplossingen als winnaars gekozen. Het vraagt teveel papier om de resultaten hier te publiceren. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.

16-09-2021 - De Bank van Bas van Wijk

Op de pier is begin augustus een bank geplaatst als eerbetoon aan de vorig jaar vermoordde Bas van Wijk. Aan het initiatief van de heer Banshi van restaurant Aquarius hebben we graag medewerking verleend om de herinnering aan deze tragedie een blijvende plek in de Oeverlanden te geven. Een plek van herinnering met een mooi uitzicht op het water.

16-09-2021 - Hoger beroep Raad van State en ons Wob-verzoek

De Raad van State heeft de datum voor de zitting van ons hoger beroep tegen het verlenen van het verlenen van kapvergunningen Jaagpad en Oude Haagseweg bepaald: 24 september. We hebben een reactie ingediend op het verweerschrift van het College van Amsterdam, opgesteld door de landsadvocaat Pels Rijcken. We konden gebruik maken van aanvullende informatie die we van het projectbureau Zuidasdok hadden ontvangen naar aanleiding van ons aanvullend Wob-verzoek. Nog steeds werd de meeste tekst weggelakt. Ook van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hadden we informatie opgevraagd, maar die hebben we niet ontvangen. Argument: we zijn op vakantie... We hebben in onze aanvullende reactie betoogd dat daarmee de overheid het verdrag van Aarhus uit 1998 negeert waarin wordt vastgelegd dat de overheid adequaat informatie moet verstrekken in milieuzaken (Dank voor de tip hiervoor van een van onze leden!). Onze reactie is in te zien op onze nieuwe website die binnen een week online zal zijn:
Reactie Bestuur VDOB.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht